Ogólne warunki sprzedaży w Omega Druk Sp. z o.o.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez OMEGA DRUK Sp. z o.o.
jako Sprzedawcę.

1. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków sprzedaży określenia oznaczają:

a). Sprzedawca – OMEGA DRUK Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów, ul. Orkana 21/1

b). Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży;

c). Strony – Sprzedawca i Kupujący;

d). OWS – niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży”

e). Zapytanie o cenę — złożone Sprzedawcy przez Kupującego zapytanie o aktualną ceną produktu uwzględniającą jego indywidualną specyfikację;

f). Zapytanie ofertowe – zaproszenie skierowane do Sprzedawcy do wzięcia udziału w procesie składania ofert, mającego na celu wyprodukowanie konkretnego produktu lub usługi;

g). Wycena – odpowiedź na zapytanie cenowe;

h). Odpowiedź ofertowa – odpowiedź na zapytanie ofertowe;

i). Cena – aktualna wartość produktu lub usługi, ważna przez okres 14 dni (od podanej ceny
w wycenie (odpowiedzi ofertowej ), chyba że strony postanowiły inaczej;

j). Zamówienie – oświadczenie Kupującego lub innej osoby, podmiotu prawidłowo umocowanych
w imieniu Kupującego, skierowane do Sprzedawcy, zawierające wolę zawarcia Umowy, o treści
i formie wskazanej w OWS;

k). Umowa – Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę;

l). Usługi – wszelkie odpłatne czynności materialne podejmowane przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Umowie lub dostępne w ofercie Sprzedawcy;

m). Towar – produkt wytworzony przez Sprzedawcę lub inny gotowy produkt handlowy dostępny
w ofercie Sprzedawcy;

2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację niniejszych OWS. Jeżeli Strony nie ustaliły inaczej – OWS stanowią integralną część każdej Umowy.

3. Niniejsze OWS wyłączają możliwość zastosowania wszelkich wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży lub innych podobnych dokumentów stosowanych przez Kupującego.

4. W przypadku sprzeczności jednego lub więcej szczegółowych, indywidualnych postanowień umowy z OWS stosuje się postanowienia umowy przy czym pozostała część OWS pozostaje w pełni wiążąca .

5. Postanowienia OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§2 OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Przed złożeniem zamówienia Kupujący składa Zapytanie o cenę/Zapytanie ofertowe, chyba że strony ustaliły inaczej.

2. Każde Zapytanie o cenę dla swojej skuteczności powinno zawierać:

a). Dane Firmy i osoby kontaktowej,

b). Data Zapytania o cenę,

c). Nazwa towaru lub usługi,

d). Określenie typu realizacji (Ponowienie/Nowa Praca),

e). Rozmiar wyrobu,

f). Nadruk (ilość kolorów nadruku),

g). Numer/Numery Pantone (koloru) z PMS ( wzornik kolorów ),

h). Opakowanie (standard / indywidualne z dopłatą),

i). Liczba zamawianych sztuk (nakład),

j). Projekt poglądowy jeżeli Kupujący nim dysponuje,

k). Pozostałe informacje niezbędne do przygotowania wyceny/oferty np. uszlachetnienia druku.

3. Sprzedawca wycenia towar zgodnie z § 4, pkt. 1-5.

4. Zamówienia mogą być składne do Sprzedawcy w następujący sposób:

• na piśmie ( osobiście, listownie )

• za pomocą poczty elektronicznej.

5. Wymaganą formą złożenia zamówienia jest forma pisemna określona w §2 pkt. 4 OWS zawierająca wszystkie elementy określone w §2 pkt. 6 OWS.

6. Każde Zamówienie dla swojej skuteczności powinno zawierać:

a). Pełne dane fakturowe Kupującego,

b). Dane osoby kontaktowej,

c). Data zlecenia,

d). Nazwa zleconego Towaru lub Usługi wraz z identyfikatorem publikacji,

e). Określenie typu realizacji (Ponowienie/Nowa Praca),

f). Numer/Numery Pontonu (koloru) z PMS ( wzornik kolorów),

g). Opakowanie (standard / indywidualne z dopłatą),

h). Liczba zamawianych sztuk (nakład),

i). Termin realizacji,

j). Miejsce dostawy,

k). Potwierdzony „proof/wydruk próbny na papierze (jeżeli był wcześniej zlecony przez Kupującego),

l). Potwierdzona cena przez Sprzedającego,

m). Ustalona forma i termin płatności,

n). Projekt końcowy.

7. Zamówienia nie spełniające wymogów określonych w § 2 pkt. 4-6 OWS mogą zostać uznane przez Sprzedawcę jako niezłożone.

8. Za wszelkie niezgodności lub braki w treści Zamówienia odpowiada Kupujący.

9. Kupujący sam ocenia przydatność towarów i usług do zamierzonego przez niego celu czy celu osób trzecich, którym towar zostanie odsprzedany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za parametry zamawianego towaru i specyfikację zamówienia ponieważ nie weryfikuje ich zgodności co do przeznaczenia ani warunków i sposobu użytkowania, magazynowania czy dystrybucji.

 

§3 ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa sprzedaży między stronami zostaje zawarta na skutek złożenia zamówienia przez Kupującego z momentem jego potwierdzenia przez Sprzedawcę lub osobę do tego upoważnioną.

2. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia może być dokonane przez Sprzedawcę wg. jego uznania, na piśmie, drogą faksową, drogą e-mail lub w inny sposób uzgodniony pomiędzy Stronami.

3. Brak potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego poczytuje się za odmowę przyjęcia zamówienia.

4. Wszelkie zmiany wniesione przez Kupującego po potwierdzeniu zamówienia nie będą wiążące, jeżeli nie zostaną potwierdzone przez Sprzedawcę.

5. Odstąpienie Kupującego od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy może nastąpić pod warunkiem, że zamówienie nie zostało jeszcze rozpoczęte. W takim wypadku Kupujący zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy sprzedaży, od której odstąpił.

6. Jeżeli zamówienie jest w zaawansowanej fazie realizacji odstąpienie Kupującego od Umowy jest niemożliwe.

7. Realizacja Zamówienia nastąpi w ustalonych terminach przyjętych przez Sprzedawcę i Kupującego.

8. Jeżeli po zawarciu Umowy, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy wykonanie Potwierdzonego Zamówienia w ustalonym terminie nie będzie możliwe, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Kupującego. W takim przypadku Kupującemu nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmiany terminu realizacji Zamówienia.

9. Sprzedawca nie pozostaje zobowiązany do realizacji Potwierdzonego Zamówienia, w przypadku gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności na skutek działań Kupującego, osób trzecich lub Siły Wyższej, wykonanie Umowy będzie niemożliwe, znacznie utrudnione lub prowadzić będzie do straty Sprzedawcy w wysokości wyżej niż 50 % wartości danego Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca powiadomi niezwłocznie Kupującego o tym fakcie i w razie braku innych uzgodnień pomiędzy Stronami Umowa ulegnie rozwiązaniu, a Stronom nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia wynikające z rozwiązania Umowy.

 

§4 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w Wycenie/Ofercie, Zamówieniu, Umowie lub Fakturze.

2. Podana przez Sprzedawcę Cena w Wycenie jest ceną gotowego Towaru lub Usługi, ważną przez
14 dni (od podanej ceny w wycenie/odpowiedzi ofertowej ), chyba że strony ustaliły inaczej. Po upływie niniejszego terminu Cena zostanie wyliczona ponownie.

3. Cena towaru uwzględnia koszt opakowania standardowego. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji Zamówienia (dodatkowe matryce polimerowe, przepakowanie, przeładunek, opakowanie niestandardowe, inne opłaty lub podatki) obciążają Kupującego, o ile Strony nie ustaliły inaczej.

4. Ceny podane w wycenie/ofercie są cenami netto i podlegają podwyższeniu o podatek VAT
w obowiązującej wysokości w dniu wystawienia faktury VAT.

5. Ustalenie ceny niższej niż wynikająca z Wyceny wymaga porozumienia Stron, dokonanego
w formie pisemnej.

6. Jeżeli nie ustalono odmiennie, płatność z tytułu faktury VAT zostanie dokonana przez Kupującego w walucie wskazanej na fakturze.

7. Kupujący jest zobowiązany do terminowej zapłaty umówionej ceny na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT.

8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedawca jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia wszelkich należności wynikających z umowy sprzedaży.

10. W przypadku opóźnienia się Kupującego z uregulowaniem płatności, z jakiejkolwiek Umowy łączącej strony lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zdolności Kupującego do regulowania swoich zobowiązań – z uwagi na jego sytuację finansową, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych Umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności lub zabezpieczenia ich wykonania
w uzgodnionej między Stronami formie.

11. W przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym, a także ma prawo do dochodzenia naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania przez Kupującego.

12. Po bezskutecznym upływie terminu płatności, Sprzedający jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych.

13. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego zabezpieczenia lub zaliczki przed realizowaniem lub kontynuowaniem dostaw.

14. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia formy oraz terminu płatności.

15. Sprzedawca może wymagać płatności za pierwsze 3 realizacje dla nowego kontrahenta w formie gotówkowej lub zaliczkowej.

16. Jakiekolwiek roszczenia Kupującego względem Sprzedawcy nie uprawniają Kupującego do wstrzymania zapłaty za dostarczony Towar lub Usługę.

17. Sprzedawca ma prawo rozliczyć otrzymane od Kupującego płatności na poczet należności najwcześniej wymagalnych, bez względu na zastrzeżenia Kupującego.

18. Kupujący nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności wobec Sprzedawcy
z wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

§5 DOSTAWA I TRANSPORT TOWARU NA RYNKU KRAJOWYM

1. Wydanie towaru następuję w momencie jego odbioru z magazynu Sprzedawcy.

2. Wszelkie ryzyka związane z towarami lub usługami (w tym ryzyko utraty, uszkodzenia lub ubytku) przechodzą na Kupującego z chwilą ich odebrania z magazynu Sprzedawcy lub wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi Kupującego.

3. Sprzedający może dostarczyć Kupującemu produkt na adres wskazany w zamówieniu, za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika. W takim przypadku wydanie towaru następuje
w momencie powierzenia produktu przewoźnikowi.

4. Jeżeli Umowa lub inne uzgodnienia pomiędzy Stronami nie stanowią inaczej Sprzedawca dokonuje wyboru przewoźnika lub spedytora.

5. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem wydania Towaru przewoźnikowi, spedytorowi lub innej upoważnionej osobie z magazynu Sprzedawcy.

6. Jeżeli Umowa lub inne uzgodnienia pomiędzy Stronami nie stanowią inaczej, Sprzedawca zobowiązuje się do przygotowania Towaru do wysyłki, zgodnie z standardem pakowania przyjętym
u Sprzedawcy i akceptowanym przez przewoźników lub spedytorów chyba, że Kupujący określi sposób lub rodzaj opakowania w treści Zamówienia (§2 pkt.6 lit.g), a sposób ten zostanie zaakceptowany przez Sprzedawcę.

7. Dostawy realizowane są do miejsca wskazanego przez Kupującego.

8. Koszty dostawy produktu, na jeden adres wskazany w Umowie, bądź uzgodniony przed wysyłką towaru pokrywa Sprzedawca, o ile Strony inaczej nie postanowiły. W przypadku wysyłki towaru na więcej niż jeden adres koszty dostawy obciążają Kupującego chyba, że strony uzgodniły inaczej.
W/w uzgodnienie Stron wymaga formy pisemnej.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytek, opóźnienia oraz utratę towaru w transporcie wynikające z winy przewoźnika, spedytora, działania siły wyższej lub niedostarczenia przez Kupującego prawidłowych instrukcji dot. m.in. sposobu i adresu dostawy.

10. Kupujący zapewnia rozładunek i sprawdzenie towarów oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane.

11. Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia produktu lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za towar i transport.

12. Kupujący lub jego upoważniony przedstawiciel potwierdza przyjęcie towaru przez złożenie podpisu na dokumencie przewozowym.

13. Odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, związanych
z transportem ciąży na:

  • Kupującym z chwilą wydania mu produktu z magazynu Sprzedającego,
  • Przewoźniku z chwilą wydania mu przez Sprzedającego towaru do przewozu i kończy z chwilą jego wydania Kupującemu.

14. Przed odbiorem przesyłki, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania produktu pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody i zdjęć uszkodzeń.

15. W przypadku naruszenia terminu odbioru towaru przez Kupującego, może on zostać obciążony karą umowną z tego tytułu, w wys. 0,5 % łącznej wartości Zamówienia, za każdy kolejny rozpoczęty dzień magazynowania. W przypadku braku odbioru przez okres 1 miesiąca od dnia ustalonego terminu odbioru, Sprzedawca ma prawo zaprzestania magazynowania Towaru na koszt Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca będzie uprawniony do wykorzystania (dalszej sprzedaży) Towaru lub utylizacji Towaru na koszt Kupującego, a Kupującemu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze.

16. Sprzedawca nie gwarantuje terminu dostawy towaru i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego lub osób trzecich. Potwierdzenie przez Sprzedawcę terminu wysyłki ma charakter jedynie informacyjny i jego niedotrzymanie nie może stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Sprzedawcy.

17. Dostawy mogą być realizowane przez Sprzedawcę częściami oraz z różnych lokalizacji. Ostateczne określenie ilości, rodzaju i terminu dostawy należy do Sprzedawcy.

18. W każdym przypadku Sprzedawca ma prawo do realizacji dostawy w terminie wcześniejszym niż wynika to z Umowy, lub innych uzgodnień pomiędzy Stronami.

1. Dostawy i transport towaru poza granice Polski organizuje i finansuje Kupujący.

2. W przypadku odbiorów własnych, gdzie docelowym miejscem przeznaczenia są inne państwa konieczne jest dostarczenie przez Kupującego potwierdzenia wywozu towaru. Nie dostarczenie potwierdzenia może skutkować naliczeniem podatku VAT w obowiązującej wysokości lub obciążeniem Kupującego innymi kosztami wynikającymi z przepisów prawa lub z ewentualnych decyzji administracyjnych odpowiednich organów państwowych (w tym celnych) nałożonych z tego tytułu na Sprzedawcę.

 

§7 REKLAMACJE

1. W razie stwierdzenia wad dostarczonego towaru, Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia reklamacji na zasadach określonych w OWS.

2. Niezwłocznie po odbiorze przesyłki Kupujący jest zobowiązany rozpakować produkt oraz dokonać jego sprawdzenia pod względem ilościowym i jakościowym.

3. Jeżeli towar został wykorzystany lub przekazany do dystrybucji z magazynu Kupującego potwierdza to wykonanie czynności z § 7 pkt. 1 co oznacza, że odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad ilościowych lub wad jakościowych towaru – Kupujący powinien sporządzić protokół, zawierający dokładny opis zgłaszanych wad, ilość brakującego lub wadliwego towaru oraz nr faktury/faktur objętej/objętych zgłoszeniem reklamacyjnym. Protokół podpisują Kupujący lub jego upoważniony przedstawiciel. W przypadku szkód zaistniałych z winy przewoźnika — protokół podpisuje Kupujący i przewoźnik.

5. Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o wadach zakupionego towaru w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez Sprzedawcę lub odbioru towaru przez Kupującego. Kupujący ma obowiązek zgłosić reklamację w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady, pod rygorem utraty uprawnień i roszczeń z tytułu wad zakupionego towaru, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

6. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej wraz z protokołem na formularzach dostępnych w siedzibie Sprzedawcy lub na stronie internetowej Sprzedawcy.

7. Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zachowania czynności zawartych w §7 pkt. 1, 2, 4, 5, 6 uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy.

8. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wybiórczo pobrane egzemplarze kwestionowanego towaru do wglądu (10 sztuk z każdego opakowania zbiorczego) Sprzedawcy na każde jego wezwanie, chyba że strony postanowią inaczej.

9. Jeżeli towar objęty reklamacją został wykorzystany lub przekazany do dystrybucji z magazynu Kupującego odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.

10. Sprzedawca rozstrzyga reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia, po sprawdzeniu reklamowanego towaru na podstawie otrzymanych od Kupującego dokumentów i próbek. Jeżeli próbki nie zostaną dostarczone w terminie 7 dni przed końcem terminu rozpatrzenia reklamacji, reklamacja zostaje rozpatrzona negatywnie.

11. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zastrzega prawo wyboru formy rekompensaty
w zależności od rodzaju i rozmiaru wad. W przypadku wymiany lub zwrotu wadliwego towaru Kupującemu, którego działalność jest zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej, podjęcie wymienianego lub zwracanego towaru na koszt Sprzedawcy może nastąpić wyłącznie ze wskazanego miejsca w kraju.

12. Termin realizacji rozstrzygnięcia reklamacji Strony ustalają indywidualnie. W uzasadnionych sytuacjach Sprzedający może odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu wartość wadliwego towaru bez podania przyczyny.

13. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego opłacenia faktury.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kolor druku – z uwagi na uwarunkowania technologiczne Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozbieżności koloru nadruku od kolorystyki zaakceptowanej w projekcie.

2. Akceptacja graficzna – w przypadku użycia kolorystyki Pantone kupujący akceptuje kolorystykę nadruku poprzez potwierdzenie podanych numerów PMS (Pantone Matching System) według projektu. W przypadku druku CMYK na podstawie proofu ekranowego (pliku pdf) lub na życzenie klienta certyfikowanego proofu cyfrowego. Kolory widoczne w projekcie nie są wiernym odwzorowaniem kolorystyki nadruku, mają na to wpływ niedoskonałości ekranów komputerowych
oraz drukarek biurowych – nie przeznaczonych do zastosowania w poligrafii.
Poprzez przesłanie akceptacji Kupujący przyjmuje pełną odpowiedzialność za użyte w projekcie kolory, poprawność merytoryczną jak i językową oraz poprawność zawartych w projekcie danych.
Brak akceptacji wstrzymuje realizację zamówienia.

3. Termin realizacji liczy się od momentu przesłania przez klienta akceptacji graficznej. Jeśli akceptacja została przesłana przez Kupującego do godziny 12.00 zamówienie trafia do realizacji tego samego dnia, jeśli po godzinie 12.00 na dzień następny. Nawet jeśli zamówienie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę wcześniej, proces produkcyjny jest uruchamiany dopiero po przesłaniu akceptacji projektu.

7. Kupujący zapewnia, że jakiekolwiek materiały (znaki graficzne, nazwy, logotypy, obrazy etc.) przekazane przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy w celu realizacji Zamówienia nie naruszają praw osób trzecich z tytułu praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych praw własności intelektualnej oraz, że Kupujący jest uprawniony do ich wykorzystania. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Kupującego w tym zakresie.

8. W przypadku naruszenia ww. obowiązku przez Kupującego, zobowiązuje się on do naprawienia szkody Sprzedawcy w pełnej wysokości lub do wstąpienia w miejsce procesowe Sprzedawcy
w przypadku roszczeń osób trzecich kierowanych do Sprzedawcy na drodze postępowania sądowego (interwencja główna lub uboczna) lub polubownego.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie OWS rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Primary Color
default
color 2
color 3
color 4
color 5
color 6
color 7
color 8
color 9
color 10
color 11
color 12